Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane również etykietą energetyczną budynku, jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Co najważniejsze świadectwo nie jest sporządzane na podstawie pomiaru zużycia energii (które są zmienne ze względu na indywidualne nawyki użytkowników), ale brane są pod uwagę stałe cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.
 
Umocowania prawne:
W styczniu 2006 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej weszła w życie Dyrektywa UE 2002/91/EC z dn. 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona na celu podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach m.in. poprzez:

 • określenie wymagań minimalnego standardu energetycznego dla nowo powstających budynków
 • regularną kontrolę systemów budynków, m.in. klimatyzacji i wentylacji
 • wprowadzenie świadectw energetycznych budynków.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, a o obowiązku wykonania świadectwa mówi art. 5 Prawa Budowlanego.
 
Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje:

 • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT2008 określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”). Dane te są prezentowane w formie tzw. suwaka,
 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na energię w budynku/lokalu
 • charakterystykę techniczno – użytkowa budynku,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.

 
Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego:

 • ułatwienie określenia przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/lokalu
 • świadectwa powinny prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków
 • umożliwienie wykazania energooszczędności budynku, co pozwoli na uzyskanie ceny z ich sprzedaży lub najmu adekwatnej do jednostkowego zapotrzebowania na energię,
 • projektanci budynków powinni stosować rozwiązania technologiczne jak najbardziej racjonalizujące koszty użytkowania projektowanego budynku,
 • w świadectwie znajdują się propozycje dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.


Sporządzenie świadectwa energetycznego budynku powinien zapewnić właściciel budynku. Dokument ten należy przedstawić nabywcy lub najemcy budynku/lokalu. Obowiązek sporządzania etykiety energetycznej budynku nie dotyczy budynków, które nie będą wynajmowane nowym najemcom, sprzedawane ani modernizowane. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Nowe świadectwo należy sporządzić po wygaśnięciu jego ważności lub w wyniku remontu budynku/lokalu mającego wpływ na jego charakterystykę energetyczną (np. termomodernizacja budynku).  


Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku


swiadectwo