Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Nowa polityka energetyczna a pakiet 3 x 20%

Nowa polityka energetyczna a pakiet 3 x 20%


Nowa polityka energetyczna Polski do 2030 roku stawia na uczestnictwo w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej i wdrożenia jej głównych celów. Podstawowe kierunki tej polityki korespondują tematycznie z głównymi celami unijnej polityki energetycznej i są to:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • ograniczenie oddziaływania na środowisko.


Poszczególne cele tych kierunków w odniesieniu do celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii przedstawiają się następująco:

Poprawa efektywności energetycznej
Wzrost efektywności energetycznej potraktowany jest w sposób priorytetowy, jako wiążący realizację innych celów nowej polityki energetycznej. Główne cele poprawy efektywności energetycznej to:

 • dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotną,
 • obniżenie do 2030 r. energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu UE-15 z 2005 r.


Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują:

 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030,
 • osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych,
 • ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną i rolnictwem.

Dla realizacji tych celów przedstawiono działania, z zastrzeżeniem, że dopiero wypracowana będzie ścieżka dochodzenia do osiągnięcia udziału OZE w zużyciu energii finalnej, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energia elektryczna, ciepło, chłód, biokomponenty oraz w rozbiciu na poszczególne technologie.

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
Ten kierunek zawiera w sobie cele i działania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W działaniach na rzecz redukcji emisji CO2 zapowiedziano m. in. wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO2 na jednostkę energii elektrycznej o 20%, czyli tylko dla tej grupy cel koresponduje z celem pakietu klimatyczno-energetycznego tj. 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w stosunku do roku 2005 i celów proponowanej Dyrektywy ETS obniżenia emisji CO2 ze źródeł objętych Systemem ETS o 21% w 2020, w stosunku do roku 2005.

Inne strategie i mechanizmy wspomagania celów pakietu 3 x 20%

 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 r., zatwierdzona prze Sejm i zobowiązująca Polskę do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r.
 • Ustawa Prawo energetyczne i rozporządzenia (aktualne) z tej ustawy, w tym:

a.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13-11-2006 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prowadzącego do celu 10,4% udziału tej energii w zużyciu energii elektrycznej (zielone certyfikaty),
b.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14-08-2008 w sprawie promocji wysokosprawnego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (czerwone i żółte certyfikaty)

 • Inne Dyrektywy Unii europejskiej i ich transpozycja w Polsce:

a.) Dyrektywa 96/61/WE (IPCC) oraz dokumenty referencyjne BREF/BAT została wprowadzona Ustawą – Prawo Ochrony Środowiska w zakresie obowiązku uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych. Rodzaje instalacji wymagających uzyskanie pozwolenia określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2002 r. Procedura uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych pozwala na odniesienie się do Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) co może skutkować o uwzględnienie celów pakietu 3 x 20% w programach naprawczych. Brak spójnego podejścia i metodyki, małe doświadczenie w określeniu wymogów BAT może prowadzić do pomijania efektywnych energetycznie i przyjaznych klimatowi rozwiązań i przedsięwzięć,
b.) Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków ma stymulować działania na rzecz podniesienia jakości energetycznej istniejących i nowych budynków i certyfikacji energetycznej budynków. Dyrektywa została uwzględniona w zmianie Ustawy Prawo Budowlane w 2007 r. Zostały wydane rozporządzenia dla wdrożenia Dyrektywy od 1 stycznia 2009 r., niestety z wieloma mankamentami i brakami;
c.) Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych. Dyrektywa ma zostać transponowana do przygotowywanej Ustawy o Efektywności Energetycznej. Częściowym efektem wdrażania Dyrektywy było opracowanie w 2007 r. Krajowego Planu działań Dotyczących Efektywności Energetycznej. Niestety wprowadzenie Ustawy się opóźnia a dochodzące nieformalne sygnały o ograniczonym zakresie działań i instrumentów wykonawczych są niepokojące;
d.) Dyrektywa 2005/32/WE – Ekoprojekt dla produktów wykorzystujących energię. Ma stworzyć ramy dla ustalenia standardów – minimalnych wymogów efektywności energetycznej urządzeń powszechnego użytku. Proces ustalania wymogów przez Komisję Europejską trwa i winien zakończyć się w 2009 r. Należy się spodziewać, że sukcesywnie wprowadzać się będzie te wymagania dla poszczególnych urządzeń w formie Rozporządzeń ministerstwa Gospodarki.

Podsumowując proces transpozycji Dyrektyw UE w Polsce można stwierdzić, że:
1) Dyrektywy UE transponowane są do krajowych uregulowań prawnych, aczkolwiek ze znacznym opóźnieniem. Podstawowym mankamentem jest brak rozporządzeń wykonawczych i mechanizmów (prawnych, finansowych, edukacyjnych, instytucjonalnych), które by zapewniły wykonalność celów dyrektyw,
2) Generalnym uporządkowaniem polityki efektywnego wykorzystania energii w Polsce winno być wdrożenie dyrektywy i skutków w postaci Ustawy o efektywności energetycznej i krajowego planu działań. Potrzebne jest przeniesienie celów i działań na wszystkie podmioty w tym samorządy terytorialne.

(Źródło. "RAPORT. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego" - dostępny w wersji elektronicznej na stronie FEWE www.eplan.info.pl/gospodarowanie)