Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Dyrektywa EPBD

Dyrektywa EPBD


EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków. Odbiorcą końcowym ponad 40 proc. energii jest sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Idea energooszczędności jest słuszna, gdyż ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na klimat poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, która towarzyszy wytwarzaniu energii. Natomiast z punktu widzenia typowego konsumenta, wiadomo, że to właśnie od poziomu zużycia energii zależy wysokość naszych rachunków. Jeśli więc będziemy racjonalnie ją użytkować, zapłacimy po prostu mniej.

Ustanowienie dyrektywy wynika m.in. z potrzeby zwiększenia efektywności zużycia energii w krajach UE, w celu wywiązania się z zobowiązań Protokołu z Kioto dotyczącego ograniczenia emisji CO2, w którym kraje UE deklarują redukcję emisji CO2 o 8% do 2010 roku, w stosunku do wartości bazowej z 1990 r. Bardzo ważnym powodem jest również potrzeba stworzenia narzędzia zarządzania popytem na energię, umożliwiającego Wspólnocie wpływ na światowy rynek energii i w efekcie zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego krajów UE. Efektywne gospodarowanie energią to wymóg naszych czasów i ma charakter globalny. W Polsce powyższy postulat realizowany jest już od początku 2009 r., gdy wszedł w życie unijny przepis dotyczący energetycznej klasyfikacji budynków. Kraje europejskie wykazały duże zainteresowanie problematyką dotyczącą efektywności energetycznej budynku. Liderem w kreatywnym podejścia do energetycznej polityki oszczędnościowej są Niemcy - twórcy domu pasywnego. Już dawno została tam wdrożona Dyrektywa EPBD, a rząd wprowadza kolejne ciekawe pomysły w życie.

Dyrektywa EPBD koncentruje uwagę na efektywnym wykorzystaniu energii w budynkach niezbędnej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia pomieszczeń (w budynkach użyteczności publicznej).

Dyrektywa podaje wymagania w odniesieniu do:

  • ogólnych założeń metody obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków,
  • certyfikacji energetycznej budynków,
  • regularnych inspekcji kotłów i systemów klimatyzacji oraz oceny instalacji grzewczych w budynkach, w których kotły są starsze niż 15 lat,
  • zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej wznoszonych budynków,
  • zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej istniejących budynków poddawanych znacznej modernizacji.

Dyrektywa EPBD zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości energetycznej budynków, tak aby określone typy budynków posiadały certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne).  Dyrektywa wprowadza również obowiązek inspekcji kotłów systemu ogrzewania i systemów klimatyzacji. Dyrektywa nakłada na inwestorów i projektantów obowiązek rozpatrzenia opłacalności zastosowania w nowobudowanych budynkach, najefektywniejszych pod względem energetycznym rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii. Ponadto Dyrektywa zaleca aby w budynkach użyteczności publicznej świadectwo energetyczne było umieszczone w widocznym miejscu wraz z informacją o zalecanej wartości temperatury użytkowania pomieszczeń w przedmiotowym budynku.

(Źródło. www.termodom.pl)