Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Audyt energetyczny

Audyt energetyczny


Audyt energetyczny jest szczegółową analizą głównych ścieżek przepływu energii, prowadzoną celem znalezienia możliwości poprawy ich efektywności, a co za tym idzie – obniżenia kosztów energii.

Rodzaje audytów:

 • audyt energetyczny budynku
 • audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła (zlokalizowany poza budynkiem lub zasilający kilka budynków)
 • audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej
 • audyt remontowy (dotyczy budynków wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.)
 • audyt przemysłowy (nieokreślony przez Rozporządzenie)


Umocowania prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego i części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego),
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.,
 • polskie normy budowlane,
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej).


Zawartość audytu - wybrane punkty (wg Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dn. 19 marca 2009 r.):

 • karta audytu i strona tytułowa zgodna z rozporządzeniem,
 • inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna,
 • wybór możliwych do zastosowania optymalizacji (z inwentaryzacji),
 • ocena opłacalności i wybór wariantów (przegrody, stolarka, c.o., c.w.u.),
 • wybór optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych oszczędności kosztów),
 • wskazanie optymalnego wariantu,
 • dodatkowe elementy.


Do czego potrzebny jest audyt?

 • stanowi podstawę do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,
 • stanowi dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej,
 • jest podstawą do przyznania premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • stanowi podstawę uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych,
 • stanowi podstawę do zmiany taryf, mocy zamówionej, itp.


Kiedy należy opracować audyt?
1.) należy rozpoznać, które budynki powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii),
2.) audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany – niezgodność kosztów, niezgodność zakresu usprawnień, niezgodność cen energii; audyt wykonany po projekcie – niespełnienie wymagań Rozporządzenia o audytach)

Kto opracowuje audyty?
1.) Audytor niezależny od projektantów

 • Zagrożenia: zła współpraca z projektantami (różne koszty przedsięwzięć, różny zakres przedsięwzięć, różne rozwiązania techniczne),
 • Korzyści: dobra współpraca z projektantami (wymiana informacji, brak presji ze strony projektantów, różnorodność podejścia do tematu)

2.) Audytor związany z firmą projektową

 • Zagrożenia: optymalizacja ograniczona do rozwiązań standardowych
 • Korzyści: szybka wymiana informacji, spójność rozwiązań i dokumentów


Najczęstsze błędy popełnianie przez audytorów:

 • Karta audytu i strona tytułowa niezgodna z rozporządzeniem,
 • Brak charakterystyki budowlanej lub energetycznej,
 • Brak rysunków (rzuty, przekroje lub elewacje) z naniesionymi kierunkami świata,
 • Brak kolejnej numeracji wszystkich stron wraz z załącznikami,
 • Audyt spięty w sposób umożliwiający zdekompletowanie,
 • Brak załączników świadczących o wiarygodności obliczeń,
 • Obliczenia wykonane wg niewłaściwych norm i metodologii,
 • Brak dokumentacji potwierdzającej koszt przedsięwzięć remontowych,
 • Niespełnienie wymogów oporu cieplnego R,
 • Wybór wariantu o wyższym SPBT niż inny pokazany,
 • Źle dobrane sprawności i nieuzasadnione zmiany,
 • Błędy matematyczne,
 • Błędy w procedurze wyboru wariantu optymalnego,
 • „Nadgorliwość” audytorów,
 • Optymalizowanie grubości izolacji co kilka centymetrów,
 • Niekonsekwencja w cenach jednostkowych,
 • Brak kwoty deklarowanej inwestora,
 • Brak lub niewłaściwe obliczenie cen energii (paliwa stałe, gazowe, itd.).

Efekty realizacji termomodernizacji (Uwaga! Efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost)


tabela audyt