Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Planowanie energetyczne dla gmin

Planowanie energetyczne dla gmin


Unia Europejska narzuciła na wszystkie gminy obowiązek ograniczenia emisji gazów (w tym cieplarnianych) o 20%. Nakłada to na samorządy lokalne dodatkowe obowiązki wyznaczenia obszarów, w których ograniczenia te oraz zwiększenie efektywności energetycznej są możliwe do realizacji. Żeby je poznać konieczne jest opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który będzie określał działania, jakie powinny zostać podjęte zarówno ze strony gminy, jak i jej mieszkańców. Plan uwzględnia wszystkie instrumenty, które mają wpływ na użytkowanie energii, w tym m.in. efektywność energetyczną budynków, infrastrukturę, oświetlenie, transport, sieć gazowniczą, ciepłowniczą, elektryczną. Jednym z jego ważniejszych punktów jest ukazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Każda gmina jest inna więc dobrze wykonany plan powinien uwzględniać jej specyficzne potrzeby.  


Korzyści wynikające z opracowania "Projektu założeń"

 • spełnienie wymogu Ustawy Prawo Energetyczne obligujące gminy do opracowania "Projektu założeń" oraz uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej energetyki miasta,
 • dostosowanie rozwoju systemów energetycznych na obszarze gminy do celów społeczno - gospodarczych,
 • wytyczne w zakresie energetyki do nowo utworzonych dokumentów gminnych: Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Planu Rozwoju Lokalnego itp.  
 • potencjalny wpływ na poprawę stanu środowiska w gminie,
 • możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, szczególnie o profilu ekologicznym, ze źródeł tzw. środków pomocowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusze Unii Europejskiej – RPO regionalne 2007 - 2013, Fundusz Norweski), 
 • możliwości współfinansowania inwestycji energetycznych w gminie przez przedsiębiorstwa energetyczne (3/4 kosztów przyłącza ponosi przedsiębiorstwo energetyczne), 
 • możliwości nawiązania ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz z ościennymi gminami.


Integralną częścią opracowania powinny być programy wykonawcze, w tym m.in.:

 • program modernizacji i rozwoju infrastruktury energetycznej
 • program wykorzystania lokalnie występujących odnawialnych źródeł energii
 • lokalny program zarządzania energią, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 
 • program ograniczania niskiej emisji >>>>>
 • plan dotyczący efektywności energetycznej
 • program edukacyjno-szkoleniowy dla młodzieży, pracowników administracyjnych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.


Nasze osiągnięcia w planowaniu energetycznym (Referencje >>>)

FEWE mapka


Osoby do kontaktu: Piotr Kukla (p.kukla@fewe.pl) oraz Arkadiusz Osicki (a.osicki@fewe.pl)