Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Porady ekspertów

Porady ekspertów


Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów z dziedziny związanej z zarządzaniem energią i środowiskiem 


Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii przedstawiają budynki. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Termomodernizacja obiektów publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Miasta Radzionków autorstwa Pan Krzysztofa Kuli, Burmistrza Radzionkowa.

Pobierz >>>>>


Miasto Bielsko-Biała od lat bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków europejskich, tak przedakcesyjnych, jak i środków, które zaczęły być dostępne już po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Środki te są czynnikiem, który w ostatnich latach w zasadniczy sposób wpływa na dalszy rozwój miasta. Miasto przewodniczy Energie Cités Polska, jest liderem w zarządzaniu energią, od wielu lat posiada biuro ds. zarządzania energią, które zatrudnia kilka osób i jest siłą sprawczą wielu działań. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Efektywność energetyczna w Bielsku-Białej autorstwa Piotra Sołtyska.

Pobierz >>>>


Miejski Zespół Energetyki (MZE) funkcjonujący w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu za główny cel swojej działalności uznał stworzenie systemu zarządzania energią w obiektach municy-palnych oraz zarządzania oświetleniem ulicznym. Budowanie takich systemów prowadzi się wieloetapowo, rozpoczynając od ich ewidencjonowania obiektów a następnie ich monitorowanie. Zapraszamy do zapoznania się z Przetarg na zakup energii elektrycznej jako element zarządzania energią w obiektach municypalnych gminy Sosnowiec autorstwa Andrzeja Małkiewicza.

Pobierz >>>>


W ostatnich latach głównie w związku z naszym przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej zmienia się prawo obowiązujące w Polsce. Zmieniają się również normy dotyczące zużycia ciepła i mocy cieplnej. Poniżej prezentujemy ekspertyzę pt. Audyty termomodernizacyjne a stosowanie aktualnych norm.

Pobierz >>>


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą NEPAS, norweskiego partnera projektu. Ekspertyza pt. Some main aspects of Energy production and consumption Climate policy. Renewable energy in Norway dot. produkcji i konsumpcji energii w Norwegii, polityki klimatycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Udostępniamy również opracowania dotyczące planowania energetycznego na poziomie lokalnym z uwzględnieniem modelowania i lokalnych systemów energetycznych, a także polityki energetyczno-klimatycznej w Norwegii. 

Pobierz:

  • Some main aspects of Energy production and consumption Climate policy. Renewable energy in Norway >>> ENG / >>> PL
  • Endre Ottosen, NEPAS. Sustainable Energy Planning - how to make a local energy plan >>> ENG / >>> PL
  • Endre Ottosen, NEPAS. Introduction to selected tools and models for sustainable energy planning at local level: REAM and SEC-BENCH >>> ENG / >>> PL   
  • Endre Ottosen, NEPAS. Workshop: Regional Energy Analysing Model (REAM) >>> ENG / >>> PL 


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą NEPAS, norweskiego partnera projektu. Poradnik Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym opracowano z myślą o tym, aby stanowił narzędzie dla gmin które zamierzają opracować swoje własne Plany działania dla zrównoważonej gospodarki energetycznej. Chociaż pierwotnie przygotowano go dla sytuacji w Norwegii, to metodologia i tematyka maja wymiar ogólny i z tego względu jest on odpowiedni również dla gmin w innych krajach. 

Pobierz (wersja angielska) >>>

Pobierz (wersja polska) >>>


Rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększenie ich udziału w zaspokajaniu naszych potrzeb energetycznych bez wątpienia jest wyzwaniem naszych czasów. Rozwój OZE wymaga jednak w obecnych warunkach szerokiego wsparcia. Niezbędne oczywiście są działania ze strony organizacji międzynarodowych, państwa w zakresie legislacji i systemowego wsparcia czy też instytucji finansowych w zakresie tworzenia i udostępniania mechanizmów finansowych. Wychodząc naprzeciwko tym, którzy chcą poszerzać wiedzę w zakresie OZE Kanadyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych opracowało zestaw ciekawych materiałów i narzędzi – RETScreen®, który teraz jest dostępny również dla polskich użytkowników. Poniżej prezentujemy ekspertyzę dot. Oceny techniczno-ekonomicznej inwestycji OZE przy pomocy pakietu narzędzi Retscreen® International.

Pobierz >>>>


Ciepło w naszych domach jest niezbędne, podobnie jak woda czy energia elektryczna. Trudno jest bowiem przeceniać komfort przebywania we właściwie ogrzanym pomieszczeniu i korzystania z dobrodziejstw, które dają nam różnego rodzaju urządzenia AGD. Za komfort ten przychodzi nam jednak zapłacić, a obserwując sytuację na rynku paliw i energii, płacić coraz więcej. Wysokie koszty ogrzewania są jednak często wynikiem nie tyle cen energii i paliw ale nadmiernego, nieefektywnego zużycia energii. Ponadto nieefektywność ta przekłada się nie tylko na grubość naszych portfeli, ale także na stan środowiska naturalnego, które wydaje się być „przemęczone” i coraz częściej serwuje nam różnego rodzaju anomalia klimatyczne. Czy możemy zmienić ten stan rzeczy  jednocześnie nie ponosząc dużych nakładów finansowych? Oczywiście, wystarczy, że spróbujemy zmienić swoje codzienne  zachowania. Zapraszamy do zapoznania się z Możliwościami zmniejszenia zużycia energii w domu.

Pobierz >>>>


Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) powstała na bazie postindustrialnych krajów najwyżej rozwiniętych, gdzie zaczęto przywiązywać wagę do całego obszaru aktywności gospodarczej warunkującej jakość życia. Koncepcja ta jest traktowana jako podstawowe narządzie wspierające wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności marki przedsiębiorstw działające na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa wraz z otoczeniem. Poniżej prezentujemy ekspertyzę Pani Anety Herbuś pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce. Przedsiębiorstwo energetyczne społecznie odpowiedzialne.

Pobierz >>>


Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy jest organem doradczym Prezydenta Częstochowy w zakresie istotnych przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem miasta Częstochowy w niezbędne paliwa energetyczne, wraz z zapewnieniem ich racjonalnego wykorzystania oraz działań zmierzających wprowadzenia w coraz szerszym zakresie polityki proekologicznej. Poniżej prezentujemy ekspertyzę pt. Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy - geneza, cele, forma prawna i zakres działalności opracowana przez Pana Jerzego Szkutnika, członka Rady.

Pobierz >>>


Energia stanowi jedną z najważniejszych materialnych potrzeb życiowych człowieka. Jej produkcji, tak jak każdej działalności człowieka, towarzyszy korzystanie ze środowiska, a ubocznym tego skutkiem jest emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza, gdy jako paliwa stosuje się węgiel i inne paliwa kopalne. Spalaniu paliw stałych w ich pierwotnej, nieprzetworzonej postaci nieuchronnie towarzyszy emisja zanieczyszczeń do środowiska. Ilość i chemiczna charakterystyka emitowanych zanieczyszczeń (m.in. NOx, CO, oraz zanieczyszczeń organicznych, zwłaszcza WWA oraz PCDD, a także lotnych związków organicznych) jest ściśle uzależniona od technologii spalania, paliwa i technicznych uwarunkowań jej realizacji, czyli techniki spalania oraz charakterystyki fizykochemicznej zastosowanego paliwa i jej stabilności. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę pt. Uwarunkowania czystszego spalania paliw stałych w domowych instalacjach produkcji energii cieplnej.

Pobierz >>>


Poprawa efektywności energetycznej stanowi istotny element polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz  Polski. W 2007 r. Ministerstwo Gospodarki przyjęło Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP 2007), w którym określony został cel w zakresie oszczędności zużycia energii oraz wskazane zostały podstawowe obszary działań. Ponadto podstawowym założeniem Polityki energetycznej Polski do 2030 r. jest zapis „Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów". W związku z tym zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej”. Efektywność energetyczna powinna być również podstawowym elementem lokalnej polityki energetycznej, której kształtowanie należy do obowiązków każdej gminy. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę pt. Efektywność energetyczna - optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej.

Pobierz opracowanie >>>

Załączniki do opracowania:
Ankieta >>>
Raport >>>


Jednym z istotnych zadań gminy określonych przepisami obligatoryjnymi jest konieczność zabezpieczenia potrzeb energetycznych członków wspólnoty samorządowej i tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło. Jednocześnie samorządy terytorialne nie mają stosownych instrumentów do realizacji wskazanych wyżej obowiązków, chociaż nie do końca. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę pt. Przetarg na zakup energii elektrycznej zasadniczym elementem kształtującym wolny rynek energii oraz czynnikiem ograniczającym wydatkowanie środków publicznych.


Pobierz >>>


Kupując samochód każdy z nas kieruje się pewnymi kryteriami wyboru. Zastanówmy się chwilę nad tymi najbardziej typowymi, które decydują o ostatecznym wyborze marki i modelu samochodu. Tak więc dla jednych będzie to cena, dla drugich wygląd lub wyposażenie. Jednak czynników wpływających na ocenę samochodu jest znacznie więcej, a wybór auta jedynie na podstawie wyglądu i ceny może okazać się opłakaną w skutkach decyzją. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę wskazującą na co należy zwracać uwagę przy kupnie samochodu.

Pobierz >>>


Urządzenia domowe zużywają energię – truizm? Być może, ale wielkość tego zużycia może być zmienna w zależności od sposobu korzystania z urządzeń, a nie zależeć tylko od mocy i klasy urządzeń podłączanych do sieci. Aby to na pewno stwierdzić, trzeba, a właściwie można poznać metody identyfikacji zużycia energii lub zacząć je stosować jeżeli już je znamy. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę wyjaśniającą w jaki sposób można określić zużycie energii w warunkach domowych.

Pobierz >>>


Wiele opracowanych obecnie Założeń do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest sporządzona przed 2001 r. Obowiązywał wtedy nieco inny zakres ustawowy sporządzania tych dokumentów określony w ustawie Prawo energetyczne.W związku ze zmianami jakie zaszły w unijnej i krajowej polityce energetyczne należało również zmienić podejście do planowania energetycznego. Poniżej przedstawiamy ekspertyzę dot. nowego standardu planowania energetycznego.

Pobierz >>>