Narzędzia osobiste

OZE


Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele:

  • Zobowiązań wynikających z Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
  • Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych energii.
  • Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii.


Beneficjenci
Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Koszty kwalifikowane na realizację inwestycji mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

Koszty kwalifikowane do pomocy de minimis
1) przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji.

Koszty kwalifikowane do pomocy regionalnej
1) koszt nabycia gruntów,
2) koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

  • budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.,

3) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
4) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
5) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
6) nadzór.

Więcej szczegółowych informacji na stronie NFOŚiGW >>>