Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Informacje dla Wnioskodawców / IPiEO

IPiEO


Dofinansowanie obejmuje:

  • Inwestycje w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw drugiej generacji, objętych ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach  ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.). Produkowane biokomponenty i biopaliwa muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2-6 art. 17 dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa, z wyłączeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi oraz produkcji czystego oleju roślinnego i bioetanolu produkowanego z produktów rolnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy.

Finansowanie: Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 225 mln PLN. Dodatkowo zabezpieczono 25% kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącą rezerwę kursową oraz rezerwę zabezpieczającą.

Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 mln PLN.

Ocena formalna i merytoryczna (I i II stopnia) wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Kryteria wyboru projektów, które zostały określone w Załączniku Nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i są dostępne na stronie internetowej IPiEO - www.ipieo.pl/poiis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w terminie od dnia 17.12.2009 r. do dnia 30.12.2009 r. w siedzibie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. Wnioski o dofinansowanie projektu należy dostarczać osobiście przez przedstawiciela Wnioskodawcy do punktu przyjmowania wniosków, znajdującego się na I piętrze siedziby IPiEO od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres:

INSTYTUT PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Wniosek o dofinansowanie projektu
…………………………………………………
(tytuł projektu)
Konkurs zamknięty nr 1/PO IiŚ/9.5/2009


Szczegółowe informacje nt. konkursu >>>