Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Informacje dla Wnioskodawców / II konkurs

II konkurs


II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 104 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 29 października 2010 r. do 29 listopada 2010 r. do godz. 15:30 (z uwagi na fakt, że 30-dniowy termin naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 29 listopada 2010 r. do godz. 15.30).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs II"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 90 955, 956 lub 988 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Więcej szczegółowych informacji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie NFOŚiGW >>>