Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Informacje dla Wnioskodawców / I konkurs

I konkurs


W I konkursie 2010 roku kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi:

  • 260 mln zł na dofinansowanie w formie dotacji;
  • 520 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek.


Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Wnioski można składać od 26 marca 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku, do godz. 15:00. (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 26 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I"


Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 90 955 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z zamieszczonym poniżej programem priorytetowym oraz dokumentacją konkursową.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW >>>