Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Informacje dla Wnioskodawców

Informacje dla Wnioskodawców


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji >>>


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Więcej informacji >>>


17 czerwca 2010 r. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. 

Więcej informacji >>>


Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków ze środków PO IiŚ – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (Priorytet IX), w ramach  Działania 9.4. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania obejmują inwestycje dotyczące budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody oraz biomasy, bądź wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej. Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 20 mln zł. Wyjątkiem są inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz budową lub rozbudową małych elektrowni wodnych, gdzie dolna granica została ustalona na poziomie 10  mln zł. Na realizację wyłonionych w ramach konkursu projektów resort gospodarki przeznaczył 195 mln zł. O dofinansowanie mogą się starać m.in.przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, a także kościoły oraz ich stowarzyszenia, a także inne związki wyznaniowe. Wnioski można składać od 17 do 31 maja 2010 r. w siedzibie ministerstwa.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki >>>


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I Konkurs w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Więcej informacji >>>


W czerwcu 2010 r. NFOŚiGW planuje kolejny, trzeci już nabór w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1”.

Więcej informacji >>>


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii w ramach programu Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Więcej informacji >>>


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.5 „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej PO IiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym zamkniętym nr 1/PO IiŚ/9.5/2009 wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności i krajowych środków publicznych.

Więcej informacji >>>


Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Ogłoszenie o realizacji konkursu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2010 r. Krajowym operatorem GIS jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Więcej informacji >>>


Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 ustawy, programów ochrony powietrza i planów działania.

Celem programu jest realizacja obowiazków nałożonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
Prognozowany budżet programu ze środków NFOSiGW na lata 2009-2011 wynosi 7 500 000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się województwa, które zobowiązane są do opracowania programu ochrony powietrza. Terminy składania wniosków: nabór ciągły. Formy dofinansowania: dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kosztami kwalifikowanymi są wszystkie koszty bezpośrednio związane z opracowaniem programu ochrony powietrza, niezbędne do jego opracowania, powstałe w okresie kwalifikowania wydatków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie NFOŚiGW >>>


Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - cz.1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach: Programu Priorytetowego p.n.: „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1.” W konkursie 2010 r. kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi 500 mln zł.

Terminy składania wniosków: 1 styczeń 2010 r. - 31 styczeń 2010 r. (godz. 15.00)

Więcej informacji >>>>