Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Polityka energetyczna

Polityka energetyczna


Problem bezpieczeństwa energetycznego jest ważny dla każdego kraju. Dotyka prawie każdej sfery życia ich mieszkańców. Dotyczy bowiem zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Podczas tworzenia polityki energetycznej danego kraju należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • bezpieczeństwo energetyczne – możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych powszechnych użytkowników, a także zapewnienie bezpieczeństwa politycznego państwa

  • konkurencyjność – stworzenie równoprawnych warunków oraz mechanizmów rynkowych dla różnych form produkcji energii

  • zrównoważony rozwój – zwrócenie uwagi na  środowisko przyrodnicze, głownie poprzez monitorowanie dopuszczalnej emisji gazów cieplarnianych

  • aspekt społeczny – tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.


1.) Dokumenty krajowe, lokalne:


2.) Dyrektywy unijne dotyczące efektywności energetycznej:
  • Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji. Zakres: zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji); zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej; zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystnych dla niej bodźców ekonomicznych (taryfy).
  • Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty. Zakres: ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty; promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.
  • Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków. Zakres: ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych zarówno dla nowych, jak i remontowanych budynków; certyfikacja energetyczna budynków; kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych.
  • Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energii. Zakres: projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej; ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji).
  • Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym. Zakres: zmniejszenie od 2008 r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r.; obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej.