Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Celem ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Pierwszą prawnie uwarunkowaną umową międzynarodową dotyczącą ochrony powietrza była tzw. Konwencja Genewska, która została podpisana 13 listopada 1979 r. Ratyfikowana była przez 51 państw, a dla Polski weszła w życie w 17 października 1985 r. Celami konwencji było m.in. redukcja emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, prowadzenie badań i monitoringu w ramach EMEP (Wspólny program monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie) oraz prowadzenie badań i rozwój istniejących nowych i istniejących technologii.
Dnia 4 maja 2001 r. Komisja Europejska ogłosiła Program Czystego Powietrza dla Europy (CAFE = Clean Air for Europe), którego celem są m.in. badania, zbieranie danych w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza oraz ich inwentaryzacja, legislacja, wyznaczanie celów redukcji emisji zanieczyszczeń. 


1.) Dokumenty unijne:2.) Dokumenty krajowe, lokalne:

  • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020.  Jednym z priorytetów stała się "Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu (F)". Priorytet ten realizowany ma być między innymi poprzez rewitalizacje centrów miast, zwłaszcza posiadających walory historyczne. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza uznane zostało tym samym za jeden elementów warunkujących zwiększenie atrakcyjności terenu województwa i zostało ujęte w celach strategicznych.

  • Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015. Dokument ten stanowi realizację ustawowego obowiązku dotyczącego konieczności opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Przyjęte kierunki działań to: redukcja niskiej emisji, zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu oraz promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.
    Wśród przedsięwzięć mających najwyższy priorytet wskazano opracowanie i wdrożenie regionalnego planu ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrożenie regionalnego planu zintegrowania i rozbudowy systemu ciepłowniczego. Ponadto uznano, że chcąc dostosować się do wymagań w zakresie stężeń podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu, największy efekt można uzyskać ukierunkowując działanie między innymi na:
    • gospodarkę cieplną (optymalizację gospodarki cieplnej): modernizację i rozbudowę miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci) połączoną z likwidacją "niskiej emisji" (systemowa konwersja palenisk domowych na rozwiązania bardziej ekologiczne) i termorenowacją obiektów,
    • system transportowy (ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych): proekologiczne inwestycje - modernizacja taboru, budowanie obwodnic drogowych miast, eliminacja benzyny zawierającej ołów, rygorystyczne przestrzeganie wymagań co do stanu technicznego pojazdów,
    • edukację ekologiczną poprzez przyjmowanie właściwych zachowań społeczeństwa: oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, używanie węgla dobrej jakości, wiedza nt. zanieczyszczeń powietrza substancjami powstającymi podczas spalania butelek plastikowych, opon, itp. w piecach domowych.