Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Nowelizacja Prawa energetycznego

Nowelizacja Prawa energetycznego


Zwiększenie poziomu konkurencji na rynku oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw energii to główne cele przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki zmian w Prawie energetycznym. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy 2 grudnia 2009 r.

W celu poprawy konkurencyjności cen energii i przejrzystości transakcji, nowa ustawa wprowadza obowiązek sprzedaży części wyprodukowanej energii elektrycznej przez giełdę towarową, na internetowych platformach handlowych lub w drodze otwartego przetargu. Wyeliminuje to ewentualny problem sprzedaży energii elektrycznej po zaniżonej cenie w ramach jednej, pionowo zintegrowanej grupy rynkowej.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będą zobowiązane sprzedać nie mniej niż 15% tej energii wytworzonej w danym roku przez giełdę towarową lub na internetowej platformie handlowej. Jeżeli przedsiębiorstwa takie będą uprawnione do pomocy publicznej w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (KDT), wówczas zostaną zobowiązane dodatkowo do sprzedaży pozostałych 85% wytworzonej energii elektrycznej przez giełdę towarową, na internetowej platformie handlowej lub w drodze otwartego przetargu. Z obowiązku sprzedaży giełdowej będzie wyłączona energia wytworzona ze źródeł odnawialnych i w kogeneracji.

Nowe Prawo energetyczne pozwoli także ograniczyć działania spekulacyjne przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Ustawa wprowadza obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Inwestor ubiegający się o przyłączenie siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV będzie wnosić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to pomoże to wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci.

Ustawa zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Znowelizowane przepisy wprowadzają wyraźny podział kompetencji i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nadzór właścicielski nad operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE Operator będzie sprawować odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju Minister Gospodarki.

Nowe regulacje umożliwią również operatorom systemów elektroenergetycznych podejmowanie skutecznych i efektywnych działań w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy w systemie. Operatorzy zyskują m.in. prawo do wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. O zasadności takich ograniczeń każdorazowo będzie decydować prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ustawa nakłada również na przedsiębiorstwa produkujące energię obowiązek utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz przygotowywania prognoz dotyczących modernizacji i budowy nowych źródeł energii elektrycznej. Projekt wprowadza także zmiany w zakresie obowiązku utrzymywania zapasów węgla u wytwórców oraz nowe reguły korzystania i uzupełniania tych zapasów.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 419 posłów, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl)