Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Termomodernizacja

Termomodernizacja


Każda gmina jest gospodarzem na swoim terenie. I to właśnie od jej aktywności oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju zależy jakość życia społeczności lokalnej. Podkreślić należy, że podstawą rozwoju cywilizacyjnego jest powszechny dostęp do mediów energetycznych. Obowiązki gminy w zakresie realizacji lokalnej polityki energetycznej regulują przepisy obligatoryjne:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 16.05.2006 r. Dz. U. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)
 • oraz Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta w dniu 10 listopada 2009 roku przez Radę Ministrów.


Biorąc pod uwagę nowe założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej przedstawione w styczniu 2007 roku, określające do 2020 roku:

 • 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • 20% udział energii odnawialnej,
 • 20% zmniejszenie zużycia energii,

niezbędna jest realizacja przez samorządy działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii.

Podstawowym celem zarządzania energią i środowiskiem jest optymalizacja zużyć i redukcja kosztów ponoszonych z tego tytułu oraz ograniczenie sumarycznej rocznej emisji CO2 i ochrona  zasobów wodnych przez oszczędne gospodarowanie. Proces ten wymaga kompleksowych, ciągłych działań monitorująco-analityczno-korygujących, realizowanych przez powołaną do tego strukturę organizacyjną w porozumieniu i we współpracy
z administratorami obiektów. Bardzo istotne są również prawidłowe relacje ze wszystkimi przedsiębiorstwami zaopatrującymi obiekty w media sieciowe i uznanie przez nich samorządu terytorialnego, jako równoprawnego uczestnika rynku energii.

Korzyści wynikające z opracowania “Projektu założeń”:

 • Spełnienie wymogu Ustawy Prawo Energetyczne obligujące gminy do opracowania “Projektu założeń” / uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej energetyki miasta.
 • Dostosowanie rozwoju systemów energetycznych na obszarze gminy do celów społeczno – gospodarczych.
 • Wytyczne w zakresie energetyki do nowo tworzonych dokumentów gminnych: Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Planu Rozwoju Lokalnego itp.
 • Potencjalny wpływ na poprawę stanu środowiska w gminie.
 • Możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, szczególnie o profilu ekologicznym, ze źródeł tzw. środków pomocowych (NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, Fundusze Unii Europejskiej – RPO regionalne 2007 - 2013, Fundusz Norweski - EOG).
 • Możliwości współfinansowania inwestycji energetycznych w gminie przez przedsiębiorstwa energetyczne (3/4 kosztów przyłącza ponosi przedsiębiorstwo energetyczne).
 • Możliwości nawiązania ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz z ościennymi gminami.


Przykłady realizowanych zadań w zakresie zarządzania energią i środowiskiem w Mieście Tychy >>>

Zarządzanie energią i środowiskiem w Mieście Częstochowa >>>

Szkoła Policji w Katowicach >>>