Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Covenant of Mayors

Covenant of Mayors


Miasta są głównymi wytwórcami odpadów i zanieczyszczeń (75%) oraz zużywają najwięcej energii (80%). Obecnie w Europie 80% ludności mieszka w miastach. Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej stawia przed sobą ambitne cele osiągnięcia do 2020 r. wysokich poziomów zwiększenia efektywności wykorzystania energii (o 20%), redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 20%) i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (do 20% w zaopatrzeniu krajów w paliwa i energię). Działania te wymagają jednak zaangażowania wielu podmiotów, a przedstawiciele sektora publicznego powinni być liderami we wdrażaniu tych postanowień.

Mając powyższe na uwadze Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, we współpracy z Energie Cités Europa, zainicjował z początkiem 2008 r. program Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów). Do porozumienia mogą przystąpić miasta dowolnej wielkości z całej Europy. Od tamtej pory do tej szczytnej inicjatywy przystąpiło prawie 550 miast. Lokalne i samorządowe władze są bowiem kluczowe do podejmowania działań zmierzających do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczania zmian klimatycznych.

Miasta sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów postanowiły sporządzić i wprowadzić w życie własny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Działania związane z oszczędnym gospodarowaniem zasobami energetycznymi podejmowane przez władze lokalne i regionalne są bowiem kluczowe w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Samorządy zajmując budynki będące ich siedzibami zużywają energię, m.in. na potrzeby grzewcze czy oświetlenie. Wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie użytkowania energii będzie skutkowało znacznymi oszczędnościami oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest również promowanie i wdrażanie technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. skojarzona produkcja ciepła i elektryczności w elektrociepłowniach miejskich wykorzystujących biomasę). Lokalne władze powinny również mieć na uwadze edukowanie społeczeństwa, m.in. poprzez szkolenia oraz dawanie dobrego przykładu działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii.   

Dzięki Porozumieniu Burmistrzów władze miast mogą skutecznie promować swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu. Co ważniejsze działania podejmowane na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego mogą pomóc w odbudowie zaniedbanych obszarów dzięki przyciągnięciu mieszkańców i inwestorów. Rozwój gospodarki opartej na niskiej emisji związków węgla jest korzystny także dla biznesu, ponieważ tworzy nowe inwestycje i szanse rynkowe. Porozumienie stwarza szansę na zaangażowanie obywateli w sprawy miasta, oferując sprawę, o którą warto walczyć, i mechanizm do wprowadzenia zmian.


Więcej informacji o inicjatywie Covenant of Mayors >>>