Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Benchmarking / Projekt SEC-BENCH

Projekt SEC-BENCH

 

Projekt SEC-BENCH „Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym” (Sustainable Energy Communities – Benchmarking of energy and climate performance indicators on the web)

 

logo secbench


Działania projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2007 r., a ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2010 r. (czas trwania projektu: 30 miesięcy), z budżetem ogólnym wynoszącym 838 669 EUR. Projekt jest finansowany w 50% przez program Intelligent Energy–Europe Komisji Europejskiej.

IEE

 

Benchmarking wspiera gminy w pracy nad zrównoważonym rozwojem

Lokalne społeczności maja ogromne możliwości w zakresie oszczędzania energii i przechodzenia na zrównoważone źródła energii. Projekt SEC-BENCH ma na celu wykazanie, że benchmarking jest potrzebnym narzędziem, które pomoże lokalnym społecznościom zidentyfikować, zaplanować i zrealizować te możliwości. Pierwszym krokiem w kierunku utworzenia zrównoważonych energetycznie gmin i miast jest rozwój lokalnych planów energetycznych. Taki plan ukazuje dokładny obraz lokalnych źródeł energii jak również potencjał dla efektywnego wykorzystania energii w różnych sektorach oraz określa różne jego scenariusze na następne lata. Benchmarking powinien stać się ważnym elementem procesów tworzenia planów energetycznych. Projekt SEC-BENCH demonstruje, w jaki sposób benchmarking, za pomocą Internetu, pomaga władzom i regionom określić lokalne cele i monitorować ich osiągnięcia w zakresie efektywności energetycznej.

 

secbench zrzut

 

Planowanie

Gminy uczestniczące w Projekcie SEC-BENCH określiły zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach, a w zbieraniu danych, benchmarkingu i planowaniu zastosowały metodologię Najlepszych Praktyk. Partnerzy mogą również wykorzystywać istniejące modele w celu planowania porównawczego. Model REAM dla lokalnego planowania zaopatrzenia w energię jest dobrym narzędziem do standaryzowania techniczno-ekonomicznych ocen w gminach. Miasta/gminy stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie będą mogły konfrontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co pozwoli na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii Europejskiej.

Cele

Głównym celem Projektu SEC - BENCH jest rozwój narzędzi internetowych, które będą wspierać lokalne społeczności w zakresie wykorzystania ich potencjału w oszczędzaniu energii i przechodzeniu na zrównoważone źródła energii. Krytycznym czynnikiem jest potrzeba uzyskania absolutnej zwięzłości definicji wskaźników i danych, okresów aktualizacji, metodologii zbierania danych i obliczania wskaźników. To można uzyskać tylko przez standaryzowane metodologie i modele. Aby to uzyskać SEC – BENCH będzie:

 • wykorzystywać i tworzyć sieć miast pracujących na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią,
 • stosować model REAM dla lokalnego planowania zaopatrzenia w energię. REAM będzie dobrym narzędziem do standaryzowania techniczno-ekonomicznych ocen w miastach,
 • opracowywać stosowne ilościowe wskaźniki do oceny gospodarki energetycznej miast. Jakościowe wskaźniki natomiast będą oparte na modelach Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością,
 • budować internetowe narzędzia (portal) dla benchmarkingu miast,
 • prowadzić szeroką działalność rozpowszechniania informacji i rezultatów projektu (internet, drukowane materiały, biuletyny elektroniczne, seminaria, konferencje, kampanie informacyjne itp.)


Jakościowe cele projektu:

 • zwiększenie świadomości i kompetencji
 • uczenie się z najlepszych praktyk i wdrażać je
 • angażowanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych
 • wniesienie europejskiego impulsu dla lokalnego planowania energii.

 

W projekcie podjęte zostały następujące kroki w celu realizacji zadań:

 • budowa i uruchomienie sieci wymiany informacji
 • wykonanie pilotowych planów energetycznych i ochrony klimatu
 • opracowanie wskaźników oceny efektywności energetycznej
 • seria działań rozpowszechniających rezultaty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 

Oczekiwane rezultaty

 • Projekt SEC-BENCH będzie dotyczył utworzenia i uruchomienia narodowych tematycznych sieci w siedmiu partnerskich krajach. Celem jest zaangażowanie znacznej ilości miast lub innych społeczności (np. wysp) w każdą sieć krajową.
 • Projekt SEC-BENCH będzie obejmował przegląd istniejących modeli planistycznych wraz z wydaniem praktycznego przewodnika na temat lokalnego planowania energetycznego.
 • Projekt SEC-BENCH pozwoli ocenić istniejące wskaźniki, a także wszelkie dostępne serie danych długookresowych, dotyczących gmin partnerskich. Ponadto, w ramach projektu zostanie opracowana propozycja rutynowej metody gromadzenia danych, ich przetwarzania i przedstawiania odpowiednich wskaźników.
 • Projekt SEC-BENCH pozwoli zbadać istniejące rozwiązania i opracować narzędzie benchmarkingu oparte o internet, dotyczące wskaźników wykorzystania energii i wpływu na klimat w poszczególnych gminach.

 

Partnerzy Projektu

 • Norwegia - New Energy Performance AS (NEPAS) - koordynator projektu SEC-BENCH.
 • Norwegia - The Norwegian Association of Regional and Local Authorities (KS)
 • Norwegia - Agder Energi Nettkonsult AS (AEN)
 • Grecja - Koalicja 21 samorządów lokalnych w północno-wschodnim sektorze Prefektury Aten (21OTA)
 • Grecja - Centre for Renewable Energy Sources (CRES)
 • Słowenia - Energy Restructuring Agency Ltd. (ApE)
 • Dania - Misja Local Government Denmark (KL)
 • Dania - Baltic Sea Solutions (BaSS)
 • Portugalia - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Centro (AREAC)
 • Włochy - Region Lazio
 • Włochy - Institute of Studies for the Integration of Systems (ISIS)
 • Sieć europejska - związek samorządów wysp europejskich ISLENET
 • Polska - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE); miasta zaangażowane w projekt: Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała 
 • Bułgaria - Dobrich Local Agency for Energy Management (DLAEM)

 

Baza SEC-BECH (język: angielski): secbench.webcat.no/index.php

 

Wybrane spotkania projektowe:

 

 • Bruksela, 23 marzec 2010 r.

Realizacja projektu SEC-BENCH dobiega końca. Organizowany przez Komisję Europejską The Sustainable Energy Week (Tydzień Zrównoważonej Energii) 22-26 marca 2010 r. był okazją do organizacji ostatniego spotkania zespołu projektowego i równocześnie zaprezentowanie szerokiej publiczności doświadczeń i osiągnięć projektu. Spotkanie projektowe miało miejsce 23 marca 2010 r. w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego, w spotkaniu uczestniczyli, oprócz uczestników projektu przedstawiciele Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i omówione miejskie plany działań w zakresie efektywności energetycznej, które stanowiły podstawę pozyskania danych do sytemu benchmarkingu, zademonstrowano ostateczną wersję bazy danych i pierwsze porównania zgromadzonych w niej danych. Dyskutowano nad sposobami wykorzystania narzędzia w przyszłości i dostępem do niego innych samorządów oraz potencjalną rolą bazy dla miast zainteresowanych inicjatywą porozumienia burmistrzów (Covenant of Mayors). Polskę reprezentowały miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice.

Więcej informacji >>>

 • Katowice, 29-30.11.2009 r.

W dniach 29-30.11.2009 r. w Katowicach w ramach realizacji projektu „SEC-BENCH”  zorganizowane zostało spotkanie robocze dotyczące pierwszych efektów realizacji projektu. Na warsztatach spotkało się 25 przedstawicieli z Norwegii, Grecji, Słowenii, Portugalii, Danii, Bułgarii, Włoch i Polski.
W pierwszym dniu spotkania odbyła się prezentacja doświadczeń polskich miast (Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice) biorących udział w projekcie w zakresie planowania energetycznego, zarządzania energią i benchmarkingu obiektów. Ponadto, Koordynatorzy poszczególnych części projektu przedstawili podstawowe problemy oraz stan zaawansowania prac.

Więcej informacji >>>

Kontakt:

Hans Jacob Mydske - Koordynator
Managing Director
New Energy Performance AS, NEPAS
P.O. Box 137, Instituttveien 18
NO-2027 Kjeller
Mob. Phone: + 47 92 60 03 07
Fax: 47 63 81 29 05
e-mail: mydske@nepas.no