Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Krajowy Plan Działań w zakresie OZE zgodny z wymogami dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.

Krajowy Plan Działań w zakresie OZE zgodny z wymogami dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dokument ten spełnia wymogi dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. „W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych” oraz jest zgodny ze schematem ustalonym przez Komisję Europejską (KE).

Decyzją Komisji Europejskiej 2009/548/WE został ustanowiony „schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”. Zgodnie z zaleceniami KE, Ministerstwo Gospodarki przygotowało dokument, a 21 maja 2010 r. przekazało go do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag do projektu minął 9 czerwca br.

Założenia KPD wynikają z Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. i są szczegółowym opracowaniem w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dokument zawiera prognozę rozwoju OZE opartego głównie o biomasę i energetykę wiatrową. Uwzględnia również uwarunkowania geograficzno-ekonomiczne Polski, rozwój technologii na świecie oraz ograniczenia wynikające z Krajowego Systemu Energetycznego. Zakłada ponadto 15,5-procentowy udział OZE w całkowitym zużyciu energii brutto w 2020 roku.

24 czerwca 2010 r. odbyła się międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, dotycząca  Krajowego Planu Działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Obecnie, w ramach konsultacji społecznych odbywają się konferencje uzgodnieniowe z podmiotami, które wniosły swoje uwagi do dokumentu. Po zakończeniu wszystkich uzgodnień zostanie sporządzona nowa wersja KPD i przesłana do zatwierdzenia przez Komitet ds. Europejskich.

Ministerstwo Gospodarki, zdając sobie sprawę z konieczności przedłożenia Komisji Europejskiej dokumentu najwyższej jakości, zawiadomiło odpowiednie jej organy, iż Krajowy Plan Działania zostanie przekazany do końca sierpnia 2010.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki >>> zobaczŹródło informacji i tekstu: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl); 06.07.2010